+38 (04744) 3-20-50
Меню
Остання редакція: 16 березеня 2016

Навчальна робота

Українська мова за професійним спрямуванням

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Завдання вищої школи – готувати фахівців нової генерації: кваліфікованих,  грамотних,  мовно компетентних, які б досконало, ґрунтовно володіли українською літературною мовою у повсякденно-професійній, офіційно-документальній сфері, зокрема набули навичок комунікативно виправданого використання засобів мови, оволоділи мовою конкретної спеціальності, фаху. Акцент переноситься з традиційної настанови  – засвоєння відомостей про літературні норми усіх рівнів мовної ієрархії – на формування навичок професійної комунікації, студіювання особливостей фахової мови, на розвиток культури мови, мислення і поведінки особистості.

 Зміст дисципліни покликаний не лише узагальнити й систематизувати знання з української мови, набуті студентами у школі, а й сформувати мовну особистість, обізнану з культурою усного і писемного мовлення, яка вміє в повному обсязі використовувати набуті знання, уміння і навички для оптимальної мовної поведінки в професійній сфері.

 Отже, метою курсу є підвищення рівня загальномовної підготовки, мовної грамотності, комунікативної компетентності студентів, практичне оволодіння основами офіційно-ділового, наукового, розмовного стилів української мови, що забезпечить професійне спілкування на належному мовному рівні.

Завдання курсу:

– дати студентам ґрунтовні й систематичні знання з усіх розділів        курсу української мови (за професійним спрямуванням);

– сформувати уміння і навички складання, написання та оформлення організаційної, розпорядчої документації щодо особливого складу, довідково-інформаційної, господарсько-договірної та обліково-фінансової документації;

– забезпечити оволодіння нормами вимог культури усного й писемного мовлення;

– сформувати навички оперування фаховою термінологією, редагування, коригування та перекладу наукових текстів.

До закінчення курсу студенти повинні:

– ґрунтовно засвоїти норми сучасної української літературної мови й практично оволодіти ними;

– правильно використовувати різні мовні засоби відповідно до комунікативних намірів; влучно висловлювати думки для успішного розв’язання проблем і завдань у професійній діяльності;

– сприймати, відтворювати, редагувати тексти офіційно-ділового й наукового стилів;

– скорочувати та створювати наукові тексти професійного спрямування, складати план, конспект, реферат тощо, робити необхідні нотатки, виписки відповідно до поставленої мети;

– складати різні типи документів, правильно добираючи мовні засоби, що репрезентують їх специфіку;

– послуговуватися лексикографічними джерелами (словниками) та іншою допоміжною довідковою літературою, необхідною для самостійного вдосконалення мовної культури.

Іноземна мова як дисципліна загальноосвітнього гуманітарного циклу   посідає важливе місце у формуванні особистості спеціаліста. Особливого значення в умовах ринкової економіки і входження України в ЕС набуває практичне володіння випускниками вузів іноземною мовою як засобом спілкування. Формування мовної комунікативної компетенції складається з лінгвістичної, соціолінгвістичної та прагматичної компетенцій. 

Професійна спрямованість курсу іноземної мови сприяє поглибленню знань студентів з обраного фаху, опанування ними такого рівня знань, навичок і вмінь, який забезпечить необхідну комунікацію у сферах професійного спілкування в усній та письмовій формах.

Завданням вивчення дисципліни є підготовка студента до спілкування  іноземною мовою в усній та письмовій формі, а також реалізація виховних та загальноосвітніх питань.

Змістом курсу “Іноземна мова” є основні розділи нормативної граматики, загальна та професійна лексика, основи технічного перекладу та анотування і реферування наукових текстів.

Англійська мова, що вивчається студентами аграрних спеціальностей, повинна базуватися як на загальноосвітніх, так і спеціальних, профільних дисциплінах. Отже, навчання англійської в аграрних ВНЗ має враховувати обидва види.

Мета дисципліни – сформувати навички та вміння практичного володіння англійською мовою як засобом спілкування у побутовій, загальноосвітній та професійній сфері.

Після закінчення курсу студент повинен знати:

–  правила орфоепії та орфографії;

–  основні розділи граматики;

– мати необхідний лексичний запас загальноосвітньої лексики та спеціальної термінології;

– знати правила перекладу наукових текстів, основи їх анотування і реферування.

Студенти повинні уміти:

– читати оригінальну літературу з фаху з метою одержання інформації;

– анотувати і реферувати наукові статті;

– перекладати іноземні професійні тексти на рідну мову, користуючись двомовними термінологічними словниками;

– готувати публічні виступи з низки галузевих питань, застосовуючи відповідні засоби вербальної комунікації та адекватні форми ведення дискусій, дебатів;

– брати участь у будь-яких видах мовного спілкування.

Тестові завдання                                                                        

Тестові завдання

Останні новини

ШЕВЧЕНКІВСЬКІ ЧИТАННЯЧитати повністю

ШЕВЧЕНКІВСЬКІ ЧИТАННЯ

12 березня 2019 р. на кафедрі української та іноземних мов Уманського НУС відбулися Шевченківські читання, у яких взяли участь студенти І курсу університету та викладачі кафедри

Читати повністю

УЧАСТЬ ЗАВІДУВАЧА КАФЕДРИ У ПРЕЗЕНТАЦІЇ САЙТУ «SPEAK UKRAINIAN»Читати повністю

УЧАСТЬ ЗАВІДУВАЧА КАФЕДРИ У ПРЕЗЕНТАЦІЇ САЙТУ «SPEAK UKRAINIAN»

Завідувач кафедри української та іноземних мов Уманського національного університету садівництва Наталія Комісаренко відвідала презентацію сайту з вивчення української мови для іноземців «SPEAK UKRAINIAN», розробленого до Міжнародного дня рідної мови.

Читати повністю

Всі новини